• Wereldwijde standaard certificatie
 • Geaccrediteerde trainingspartner
 • LSSA boeken

LSSA-privacybeleid

Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en hoe u een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.

Registratie persoonsgegevens

LSSA verwerkt persoonsgegevens doordat gebruik gemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze aan ons zijn verstrekt. In sommige gevallen zijn gegevens aangeleverd door een externe partij, die ons vraagt de gegevens te verwerken voor de uitvoering van een opdracht. LSSA verwerkt zogenaamde ‘Gewone persoonsgegevens’ en geen bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens. LSSA verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende 2 grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Hierbij worden de volgende criteria in aanmerking genomen:

 • Vrijelijk gegeven: betrokkenen hebben vrijelijk toestemming verleend en zijn niet onder druk gezet voor het geven van toestemming.
 • Ondubbelzinnig: er is sprake van een duidelijke actieve handeling. Betrokkenen hebben zich bijvoorbeeld aangemeld voor een nieuwsbrief, een visitekaartje overhandigd, zich ingeschreven voor een training of event, opdracht gegeven voor het uitvoeren van een project, of op een andere wijze schriftelijke of mondelingen aangegeven dat toestemming is verleend. Toestemming is door betrokkenen zelf gegeven (direct) of door een collega (indirect).
 • Geïnformeerd: betrokkenen zijn daarbij geïnformeerd over de identiteit van LSSA. Ons privacy statement en algemene voorwaarden zijn in te zien op onze website. Deelnemers aan examens en events wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan tijdens het inschrijfproces. Ons privacy statement en algemene voorwaarden worden tevens meegestuurd met offertes en opdrachten.
 • Noodzakelijk: indien er sprake is van een overeenkomst met betrokkene waardoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is.

LSSA legt (persoons)gegevens vast voor de volgende doeleinden:

 • Om een financiële administratie voor de afhandeling van betalingen uit te voeren
 • In staat zijn om goederen en diensten aan u te leveren
 • In staat zijn om met u in contact te treden indien nodig voor het uitvoeren van onze diensten
 • Het sturen van uitnodigingen voor onze examens en evenementen
 • Het toesturen van materialen
 • Het sturen van examenuitslagen
 • U te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om onze nieuwsbrief en/of andere fysieke en digitale informatie aan u te sturen.

Verwerking door derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke eis te voldoen. LSSA deelt gegevens van deelnemers aan examenevenementen wanneer deze worden uitgevoerd in samenwerking met een derde partij. LSSA deelt de gegevens en uitslagen van deelnemers die een examen afleggen met het betreffende exameninstituut. Met organisaties die deze persoonsgegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst met een vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor het waarborgen van uw persoonsgegevens. LSSA blijft eindverantwoordelijk voor deze gegevens.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van Cookies om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op bezoekers. Wij gebruiken alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en voorkeursinstellingen van bezoekers onthouden. U bent niet verplicht cookies te accepteren. Onze website werkt ook zonder gebruik van cookies. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevensbeveiliging

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Ingeval een datalek ontdekt wordt, zullen wij deze melden bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP). Indien er een vermoeden is van slechte beveiliging of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ‘Functionaris Gegevensbescherming’ (FG) van LSSA BV.

Rechten betrokkenen / toestemming

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, hetgeen betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@lssa.eu. Een dergelijk verzoek zullen wij binnen een week afhandelen.

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt, kunt u zich te allen tijde afmelden door op de betreffende Opt-out link te klikken onderaan deze nieuwsbrief.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien het vermoeden bestaat dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, vragen wij u dit te melden, zodat wij de informatie kunnen verwijderen.

Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP).

LSSA heeft een ‘Functionaris Gegevensbescherming’ (FG) aangesteld. Deze is samen met de directie verantwoordelijk voor persoonsgegevens en privacy. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via info@lssa.eu

.